Ordinær generalforsamling:

Onsdag den 23. marts kl. 19 blev Kokkedal Golfklubs ordinære generalforsamling afholdt på Rungsted Gymnasium. Formand Lars Gundorph bød velkommen til de 71 fremmødte medlemmer og foreslog Holger Dock som dirigent og det blev accepteret med klapsalver.

Dirigenten konstaterede at indkaldelse samt beretning og regnskab var udsendt i henhold til klubbens vedtægter. Forsamlingen godkendte at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Formanden supplerede bestyrelsens skriftlige beretning og kunne fortælle at Kokkedal Golfklub i 2021 igen havde et solidt medlemstal og udsolgte golfkurser. Den samlede gennemsnitsalder er faldet lidt på grund af flere indmeldelser fra bl.a. ungseniorer.

Projekt klubhus har desværre ikke udviklet sig i den retning vi havde håbet på. Administrationen i Hørsholm Kommune er meget tunge at danse med. Vi har indsendt reviderede projekttegninger af flere omgange men kan ikke få et entydigt svar på hvad der kan lade sig gøre. Andre ansøgninger om etablering af et vandreservoir til opsamling og genanvendelse af regnvand har også været lang tid under vurdering og her et år efter er der endnu ikke kommet en afgørelse. Bestyrelsen og ledelsen vil nu sikre politisk opbakning til at få begge projekter videre.

Eliteholdene er i gang med en opbygningsfase men individuelt er vi forsat godt kørende. Alle vores medaljevindere blev nævnt. Kokkedal markerer sig fortsat stærkt i forskellige aldersgrupper.

Vores frivillige er klubbens sjæl. De møder op til alt og støtter op omkring klubben. Formanden rettede en stor tak til alle, som er med til at gøre en forskel.

“Dream Team”, vores dygtige greenkeepere, knokler løs med endnu flere forbedringer på banen. Arbejdet, der er blevet udført de seneste år, ville have kostet mellem 5 og 7 millioner hos en ekstern leverandør. Vi har brugt ca. kr. 500.000 kr. totalt. Hvis man har de rigtige ansatte kan man skabe resultater. Vi som klub arbejder visionært og giver dem mulighed for at lave forbedringer.

I 2020 besluttede generalforsamlingen at kontingent for 2021 skulle stige med ekstra 2% i forbindelse med Projekt Klubhus, der ud over en udbygning også skulle indeholde en renovering af det eksisterende klubhus. Formanden redegjorde for hvordan den ekstra kontingentindtægten er anvendt til bl.a. arkitekttegninger og fra 2022 til en nødvendig renovering i restauranten for at efterleve gældende lovkrav.

Fokusområder i 2022 er bl.a. en stram økonomistyring. Forventede prisstigninger er indregnet i årets budget, men allerede får vi meldinger endnu højere priser på bl.a. el, varme og ikke mindst råmaterialer til banen som græsfrø, jord, sand m.m.

Der er også fokus på at sikre tilgang af junior og ungsenior medlemmer. En formidabel indsats fra Lotte Greve og hendes team har øget antallet allerede og i 2022 bliver der taget kontakt med kommunens folkeskoler for at invitere dem til at opleve golf.

Nigel Willett kan fejre 40 års jubilæum og det markeret i Kokkedal Ugen efter hans ønske.

Vi er kommet godt i gang med 2022. Fuldt medlemstal, venteliste og udsolgte golfkurser igen. Det tegner til et spændende år afsluttede formand Lars Gundorph med at konstatere i den supplerende mundtlige beretning for 2021.

Årsregnskab for 2021 og budget 2022

Mikael Sternberg fremlagde årsregnskab for 2021 med et overskud på kr. 352.754 mod budgetteret overskud på kr. 593.000. På grund af uforudsete omkostninger til efterbetaling af overenskomstmæssige lønreguleringer på ca. kr. 225.000 finder bestyrelsen årsresultatet tilfredsstillende.

Fremlæggelse af budget for 2022 samt de allerede i 2020 besluttede kontingentsatser blev sammen med årsregnskabet godkendt af forsamlingen.

Pause i den ordinære generalforsamling
I lighed med tidligere år fortalte chefgreenkeeper Anders Linnet om de igangværende projekter på banen. Som altid var det både informativt og lærerigt for de fremmødte medlemmer. Et besøg af vores 89 årige golfarkitekt Ron Kirby betyder at udviklingsarbejdet på banen vil fortsætte efter- og vinterhalvåret med flere forbedringer.

Flere medlemmer stillede supplerende spørgsmål bl.a. om vores fairways, hvor Anders kunne fortælle at der fortsat anvendes mange ressourcer og penge på at forbedre kvaliteten, men at der fortsat vil gå nogle år før vi er helt i mål.

Forslag fra medlemmer
Der var indkommet forslag fra Bo Rasmussen om etablering af ny belægning på klubbens parkeringspladser. Bestyrelsen var umiddelbart indstillet på at følge forslaget men havde indstillet et alternativt forslag med et max. budget for projektet samt at det kun vil kunne gennemføres med tilladelse fra Hørsholm Kommune grundet at arealer ligger på fredet jord.

Bestyrelsen var i kontakt med Bo Rasmussen inden generalforsamlingen, da han ikke havde mulighed for at være til stede. Bestyrelsen fortalte om et planlagt projekt med udlægning af granitskærver til en fornuftig økonomi og det indstillede både Bo Rasmussen og forsamlingen til godkendelse fortsat kommunens godkendelse.

Godkendt revideret forslag:
”Bestyrelsen skal arbejde for at etablere en ny belægning på p-pladserne i indeværende år, hvis projektet kan…

•       Udføres inden for et beløb på max. kr. 200.000, som står i forhold til det forventede overskud for driften i budget 2022

•       Godkendes af Hørsholm Kommune i forhold til bestemmelserne i fredningen af arealerne”

Valg af bestyrelse og revisor 
Efter tur afgik Annette Larsen og Michael Schiedel, der begge var villige til genvalg. Bestyrelsen foreslog genvalg og da der ikke var indkommet forslag til andre kandidater var de hermed genvalgt for en periode på 2 år.

Bestyrelsen foreslog genvalg af statsautoriseret revisor Bent Christensen. Godkendt af forsamlingen.

Afslutning med spørgsmål
Generalforsamlingen sluttede med en række forslag fra salen om bl.a. et forbedret net for enden af drivingrangen, trappe på 9. teested, mulighed for at booke tid til 9 huller eller at gå ud fra to teesteder og spørgsmål til hvorfor sagsbehandlingen af klubbens ansøgninger er så lang tid under behandling.

Alle gode forslag vil blive behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde.

Ordinær generalforsamling sluttede i god ro og orden kl. 20.10.