Indkaldelse til ordinær generalforsamling

I henhold til vedtægternes § 20 indkaldes medlemmer af Kokkedal Golfklub til ordinær generalforsamling , der afholdes den: tirsdag den 21. marts 2023 kl. 19.00 på Rungsted Gymnasium, Stadion Allé 14, 2970 Hørsholm

Dagsordenen er i henhold til vedtægternes § 21:
a. Valg af dirigent.
b. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
c. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af decharge.
d. Fremlæggelse af budget til godkendelse og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud.
e. Forhandling og afstemning om eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmerne, der måtte være fremkommet i overensstemmelse med vedtægternes regler.
f. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
g. Valg af revisor.
h. Eventuelt.

Ad b: Bestyrelsens skriftlige beretning offentliggøres på klubbens hjemmeside senest den 27. februar 2023 og kan desuden afhentes i MedlemsService eller ses på kokkedalgolf.dk.

Ad c: Et sammendrag af det reviderede årsregnskab 2022 offentliggøres på klub­bens hjemmeside senest den 27. februar 2023 og kan afhentes i MedlemsService eller ses på kokkedalgolf.dk.

Et sammendrag af årsregnskabet 2022 vil være til gennemsyn på generalforsamlingen til fremmødte medlemmer.

Ad d: Fremlæggelse af budget for 2023 til godkendelse.

Indkaldelse til ordinær generalforsamlingPræsentation af Katja Rhod SøndergaardÅrsrapport & Regnskab 2022

Kontingent 2023

Senior fuldtid 9.250 kr.  (2022 8.800 kr.)
Senior fuldtid 70 år+ 10.150 kr.  (2022 9.700 kr.)
Hverdagsmedlem 8.000 kr. (2022 7.530 kr.)
Hverdagsmedlem 70 år+ 8.900 kr. (2022 8.430 kr.)
Ungsenior fra… 4.300 kr. (2022 fra 4.100 kr.)
Junior 3.000 kr. (2022 2.800 kr.)
Passiv 1.500 kr. (2022 1.500 kr.)
Longdistance 4.975 kr. ( 2022 4.750 kr.)

Indskud

Senior kontant 10.000 kr. (2022 10.000 kr.)
Senior afdrag 12.500 kr. (2022 12.500 kr.)

Ad e: Bestyrelsen erindrer om, at forslag fra medlemmerne om emner, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, herunder om kandidater til valg til bestyrelsen, ifølge vedtægternes §20, stk. 3, skal være administrationen i hænde pr. brev eller mail senest kl. 12.00, 14 kalenderdage før generalforsamlingen.

Forslaget skal af bestyrelsen offentliggøres ved fysisk opslag i klubhuset og på klubbens hjemmeside samt tilsendes medlemmer pr. e-mail senest 8 ka­lenderdage før generalforsamlingen, og et udskrift heraf skal samtidigt kunne afhentes på klub­bens kontor.

Eventuelt interesserede i indkomne forslag henvises derfor til klubbens hjemmeside el­ler til at rette henvendelse til administrationen.

Ad f: Efter tur afgår Lars Gundorph og Mikael Sternberg, der begge er villige til genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg.

Ligeledes afgår Preben Stokkendal, som ikke ønsker genvalg.

Bestyrelsen opstiller og indstiller hermed Katja Rhod Søndergaard til valg som nyt bestyrelsesmedlem. Nærmere præsentation vil være vedhæftet den udsendte indkaldelse på mail og kan ligeledes ses på klubbens website.

Vedrørende opstilling af eventuelle andre kandidater henvises til bemærkningerne ovenfor.

Ad g: Bestyrelsen foreslår genvalg af statsautoriseret revisor Bent Christensen.

Bestyrelsen henleder opmærksomheden på § 23:

”Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen.
Stk. 2. Stemmeberettigede er kun aktive medlemmer, som er fyldt 18 år, med hver een stemme.
Stk. 3. Restanter har ikke stemmeret.
Stk. 4. Der kan stemmes ved fuldmagt. Fuldmagten skal lyde på navn og kan kun gives til et andet stemmeberettiget medlem. Et medlem kan aldrig råde over mere end én fuldmagt.”

Hørsholm, den 27. februar 2023
BESTYRELSEN

Indkomne forslag fra medlemmer i henhold til vedtægternes frist.

Forslag fra Stephen Taylor
Det burde være en del af fordelene for klubmedlemmer til at benytte Par 3 bane, indspilleområde, og putting greens sammen med familiemedlemmer, dvs.  børn, svigebørne, børnebørn, osv.
Denne fordel burde nævnes i Kokkedal Golf Klubs medlems website under ’Det praktiske og priser’. Jeg mener at sådan en fordel eventuelt vil tiltrække flere unge talenter til klubben.

Mvh
Stephen Taylor
33-1278

Bestyrelsens indstilling

Kokkedal Golfklub indførte for en årrække siden et Par 3 bane medlemskab og derfor vil det ikke være fair over for medlemmer med dette medlemskab, hvis familiemedlemmer, børn m.fl. kan benytte Par banen gratis. Det har altid været muligt at benytte drivingrangen samt puttinggreens for familiemedlemmer, som har ønsket at prøve golfspillet forunderlige verden. Naturligvis i respekt for de gældende regler for benyttelse.

I øjeblikket arbejdes med målrettet på at tiltrække flere unge spillere til klubben. Dels via vores udviklingskonsulent Lotte Greve samt via ansøgninger til forskellige fonde, så vi kan skabe grundlag for at tilbyde gratis prøvemedlemskaber og lån af golfudstyr. Samtidig er det planen at afvikle et par ”Åben bane” arrangementer i løbet af sæsonen.

Bestyrelsen kan på den baggrund IKKE støtte forslaget og indstiller til, at det ikke bliver godkendt.

 

Forslag fra Aase Hoeck
Mulighed for at have hund med i snor på banen uden for højsæsonen (1/4 – 1/9)

Aase Hoeck
33-3233

Bestyrelsens indstilling

Kokkedal Golfklub’s ordensregler pkt. 7 lyder: ”Spillerne må ikke medbringe hunde eller barnevogne på banen”. Denne regel er indført for at sikre optimalt flow på banen og har også et sikkerhedselement.

Publikum kan som bekendt medbringe både hunde og barnevogne på banen, men skal overholde bestemmelserne i Fredningen for området, som bl.a. ikke tillader at hverken greens eller bunkers betrædes af publikum eller deres børn/hunde. Pkt. 9 i klubbens ordensregler lyder: ”Da offentligheden har adgang til baneområdet i overensstemmelse med bestemmelserne i fredningsdeklaration for området, skal golfspillere og publikum gensidigt tage hensyn til hinanden, herunder udvise respekt for anlæggets særlige karakter som golfbane og som naturområde.

Bestyrelsen indstiller at forslaget om mulighed for at medbringe hund i snor kan indføres som en forsøgsordning i perioden fra 1. november 2023 til og med udgangen af februar 2024. Begrænsningen i perioden skal ses i lyset af, at en mild vinter og forår kan betyde, at presset på banen vil være stigende.

Hørsholm, den 9. marts 2023
BESTYRELSEN