Indkaldelse til ordinær generalforsamling

I henhold til vedtægternes § 20 indkaldes medlemmer af Kokkedal Golfklub hermed til ordinær generalforsamling, der afholdes: tirsdag den 23. august 2021 kl. 19.00 på Den Militære Klædefabrik, Lyngsø Allé 3, 2970 Hørsholm.

Dagsordenen er i henhold til vedtægternes § 21:
a. Valg af dirigent.
b. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
c. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af decharge.
d. Fremlæggelse af budget til godkendelse og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud.
e. Forhandling og afstemning om eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmerne, der måtte være fremkommet i overensstemmelse med vedtægternes regler.
f. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
g. Valg af revisor.
h. Eventuelt.

Ad b: Bestyrelsens skriftlige beretning offentliggøres på klubbens hjemmeside senest den 2. marts 2021 og kan fra samme dag afhentes i administrationen.

Ad c: Et sammendrag af det reviderede årsregnskab 2019 offentliggøres på klubbens hjemmeside senest den 2. marts 2021 og kan fra samme dag afhentes i administrationen.

Et sammendrag af årsregnskabet 2020 vil være til gennemsyn på generalforsamlingen til fremmødte medlemmer.

Ad d: Fremlæggelse af budget for 2021 til godkendelse. Bemærk at kontingenter/indskud for 2021 allerede er vedtaget på ordinær generalforsamling i august 2020 i forbindelse med forslag fra bestyrelsen om finansiering til klubhusprojektet.

Indkaldelse til ordinær generalforsamlingÅrsrapport & Regnskab 2020

Kontingent 2021

Senior fuldtid 8.630 kr.  (2020 8.300 kr.)
Senior fuldtid 70 år+ 9.530 kr.  (2020 9.200 kr.)
Hverdagsmedlem 7.380 kr. (2020 7.100 kr.)
Hverdagsmedlem 70 år+ 8.280 kr. (2020 8.000 kr.)
Ungsenior fra… 4.000 kr. (2020 fra 3.850 kr.)
Junior 2.750 kr. (2020 2.650 kr.)
Passiv 1.500 kr. (2020 1.500 kr.)
Longdistance 4.650 kr. ( 2020 4.550 kr.)

Indskud

Senior kontant 10.000 kr. (2020 10.000 kr.)
Senior afdrag 12.500 kr. (2020 12.500 kr.)

Ad e: Bestyrelsen fremsætter ingen forslag til behandling på generalforsamlingen.
Bestyrelsen erindrer om, at forslag fra medlemmerne om emner, der øn­skes behandlet på den ordinære gene­ral­forsamling, herunder om kandidater til valg til bestyrelsen, iføl­ge vedtægternes §20, stk. 3, skulle have været administrationen i hænde pr. brev eller mail senest kl. 12.00, 14 kalenderdage før den oprindelige dato for general­for­sam­lin­gen.

Forslaget skal af bestyrelsen offentliggøres ved fysisk opslag i klubhuset og på klubbens hjemmeside samt tilsendes medlemmer pr. e-mail senest 8 kalenderdage før generalforsamlingen, og et udskrift heraf skal samtidigt kunne afhentes på klubbens kontor.

Eventuelt interesserede i indkomne forslag henvises derfor til klubbens hjemmeside eller til at rette henvendelse til administrationen.

Ad f: Efter tur afgår Lars Gundorph, Mikael Sternberg og Preben Stokkendal, der alle er villige til genvalg.

Bestyrelsen foreslår genvalg.

Vedrørende opstilling af eventuelle andre kandidater henvises til bemærkningerne ovenfor.

Ad g: Bestyrelsen foreslår genvalg af statsautoriseret revisor Bent Christensen.

Bestyrelsen henleder opmærksomheden på § 23:

”Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen.
Stk. 2. Stemmeberettigede er kun aktive medlemmer, som er fyldt 18 år, med hver een stemme.
Stk. 3. Restanter har ikke stemmeret.
Stk. 4. Der kan stemmes ved fuldmagt. Fuldmagten skal lyde på navn og kan kun gives til et andet stemmeberettiget medlem. Et medlem kan aldrig råde over mere end én fuldmagt.”

Eventuel udsættelse af ordinær generalforsamling:

Hvis det gældende forsamlingspåbud ikke ændres ved myndighedernes kommende udmelding medio marts, vil den ordinære generalforsamling blive udsat til et senere tidspunkt.

Frist for indsendelse af forslag herunder kandidater til bestyrelsen er fortsat 9. marts 2021.

Ved udsættelse af afholdelsesdato for den ordinære generalforsamling vil bestyrelsen agere som et forretningsministerium i henhold til gældende regler.

Hørsholm, den 1. marts 2021
BESTYRELSEN