Indkaldelse til ordinær generalforsamling

I henhold til vedtægternes § 20 indkaldes medlemmer af Kokkedal Golfklub til ordinær generalforsamling , der afholdes den: torsdag den 14. marts 2024 kl. 18.30 på Rungsted Gymnasium, Stadion Allé 14, 2970 Hørsholm

Dagsordenen er i henhold til vedtægternes § 21:
a. Valg af dirigent.
b. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
c. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af decharge.
d. Fremlæggelse af budget til godkendelse og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud.
e. Forhandling og afstemning om eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmerne, der måtte være fremkommet i overensstemmelse med vedtægternes regler.
f. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
g. Valg af revisor.
h. Eventuelt.

Ad b: Bestyrelsens skriftlige beretning offentliggøres på klubbens hjemmeside senest den 20. februar 2024 og kan desuden afhentes i MedlemsService eller ses på kokkedalgolf.dk.

Ad c: Et sammendrag af det reviderede årsregnskab 2023 offentliggøres på klub­bens hjemmeside senest den 20. februar 2024 og kan afhentes i MedlemsService eller ses på kokkedalgolf.dk.

Et sammendrag af årsregnskabet 2023 vil være til gennemsyn på generalforsamlingen til fremmødte medlemmer.

Ad d: Fremlæggelse af budget for 2024 til godkendelse.

Indkaldelse til ordinær generalforsamlingÅrsrapport & Regnskab 2023

Kontingent 2024

Senior fuldtid 9.625 kr.  (2023 9.250 kr.)
Senior fuldtid 70 år+ 10.525 kr.  (2023 10.150 kr.)
Hverdagsmedlem 8.325 kr. (2023 8.000 kr.)
Hverdagsmedlem 70 år+ 9.225 kr. (2023 8.900 kr.)
Ungsenior fra… 4.475 kr. (2023 fra 4.300 kr.)
Junior 3.125 kr. (2023 3.000 kr.)
Passiv 1.500 kr. (2023 1.500 kr.)
Longdistance 5.225 kr. ( 2023 4.975 kr.)

Indskud

Senior kontant 10.000 kr. (2023 10.000 kr.)
Senior afdrag 12.500 kr. (2023 12.500 kr.)

Ad e: Bestyrelsen erindrer om, at forslag fra medlemmerne om emner, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, herunder om kandidater til valg til bestyrelsen, ifølge vedtægternes §20, stk. 3, skal være administrationen i hænde pr. brev eller mail senest kl. 12.00, 14 kalenderdage før generalforsamlingen.

Forslaget skal af bestyrelsen offentliggøres ved fysisk opslag i klubhuset og på klubbens hjemmeside samt tilsendes medlemmer pr. e-mail senest 8 ka­lenderdage før generalforsamlingen, og et udskrift heraf skal samtidigt kunne afhentes på klub­bens kontor.

Eventuelt interesserede i indkomne forslag henvises derfor til klubbens hjemmeside el­ler til at rette henvendelse til administrationen.

Ad f: Efter tur afgår Michael Schiedel og Annette Larsen, der begge er villige til genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg.
Vedrørende opstilling af eventuelle andre kandidater henvises til bemærkningerne ovenfor.

Ad g: Bestyrelsen foreslår genvalg af statsautoriseret revisor Bent Christensen.

Bestyrelsen henleder opmærksomheden på § 23:

”Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen.
Stk. 2. Stemmeberettigede er kun aktive medlemmer, som er fyldt 18 år, med hver een stemme.
Stk. 3. Restanter har ikke stemmeret.
Stk. 4. Der kan stemmes ved fuldmagt. Fuldmagten skal lyde på navn og kan kun gives til et andet stemmeberettiget medlem. Et medlem kan aldrig råde over mere end én fuldmagt.”

På generalforsamlingen vil bestyrelsen redegøre for status på klubhusprojektet og de kommende projekter på bl.a. vandingsanlægget. Dette vil ske med indlagte pauser i den formelle dagsorden.

Hørsholm, den 20. februar 2024
BESTYRELSEN