Genindkaldelse til ordinær generalforsamling

I henhold til vedtægternes § 20 blev medlemmer af Kokkedal Golfklub indkaldt til
ordinær generalforsamling i marts 2021, men på grund af Covid-19 restriktioner måtte
den udsættes. Nu afholdes den: torsdag den 26. august 2021 kl. 19.00 på
Rungsted Gymnasium, Stadion Allé 14, 2970 Hørsholm

Dagsordenen er i henhold til vedtægternes § 21:
a. Valg af dirigent.
b. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
c. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af decharge.
d. Fremlæggelse af budget til godkendelse og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud.
e. Forhandling og afstemning om eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmerne, der måtte være fremkommet i overensstemmelse med vedtægternes regler.
f. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
g. Valg af revisor.
h. Eventuelt.

Ad b: Bestyrelsens skriftlige beretning blev offentliggjort på klubbens hjemmeside den
2. marts 2021 og kan desuden afhentes i MedlemsService eller ses på kokkedalgolf.dk.

Ad c: Et sammendrag af det reviderede årsregnskab 2020 blev offentliggjort på klub­bens hjemmeside den 2. marts 2021 og kan afhentes i MedlemsService eller ses på kokkedalgolf.dk.

Et sammendrag af årsregnskabet 2020 vil være til gennemsyn på generalforsamlingen til fremmødte medlemmer.

Ad d: Fremlæggelse af budget for 2021 til godkendelse. Bemærk at kontingenter/indskud for 2021 allerede er vedtaget på ordinær generalforsamling i august 2020 i forbindelse med forslag fra bestyrelsen om finansiering til klubhusprojektet.

Genindkaldelse til ordinær generalforsamlingIndkaldelse til ordinær generalforsamlingÅrsrapport & Regnskab 2020

Kontingent 2021

Senior fuldtid 8.630 kr.  (2020 8.300 kr.)
Senior fuldtid 70 år+ 9.530 kr.  (2020 9.200 kr.)
Hverdagsmedlem 7.380 kr. (2020 7.100 kr.)
Hverdagsmedlem 70 år+ 8.280 kr. (2020 8.000 kr.)
Ungsenior fra… 4.000 kr. (2020 fra 3.850 kr.)
Junior 2.750 kr. (2020 2.650 kr.)
Passiv 1.500 kr. (2020 1.500 kr.)
Longdistance 4.650 kr. ( 2020 4.550 kr.)

Indskud

Senior kontant 10.000 kr. (2020 10.000 kr.)
Senior afdrag 12.500 kr. (2020 12.500 kr.)

Ad e: Bestyrelsen erindrer om, at forslag fra medlemmerne om emner, der ønskes behandlet
på den ordinære generalforsamling, herunder om kandidater til valg til bestyrelsen, ifølge vedtægternes §20, stk. 3, skulle have været administrationen i hænde pr. brev eller mail senest kl. 12.00, 14 kalenderdage før den oprindelige dato den 23. marts for ordinær generalforsamling.

Forslaget skal af bestyrelsen offentliggøres ved fysisk opslag i klubhuset og på klubbens hjemmeside samt tilsendes medlemmer pr. e-mail senest 8 ka­lenderdage før general-forsamlingen, og et udskrift heraf skal samtidigt kunne afhentes på klub­bens kontor.

Eventuelt interesserede i indkomne forslag henvises derfor til klubbens hjemmeside el­ler til at rette henvendelse til administrationen.

Der er ikke indkommet forslag fra medlemmer.

Ad f: Efter tur afgår Lars Gundorph, Mikael Sternberg og Preben Stokkendal, der alle er villige til genvalg.

Bestyrelsen foreslår genvalg.

Vedrørende opstilling af eventuelle andre kandidater henvises til bemærkningerne ovenfor.

Ad g: Bestyrelsen foreslår genvalg af statsautoriseret revisor Bent Christensen.

Bestyrelsen henleder opmærksomheden på § 23:

”Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen.
Stk. 2. Stemmeberettigede er kun aktive medlemmer, som er fyldt 18 år, med hver een stemme.
Stk. 3. Restanter har ikke stemmeret.
Stk. 4. Der kan stemmes ved fuldmagt. Fuldmagten skal lyde på navn og kan kun gives til et andet stemmeberettiget medlem. Et medlem kan aldrig råde over mere end én fuldmagt.”

Eventuel udsættelse af ordinær generalforsamling:

Hvis det gældende forsamlingspåbud ændres ved myndighedernes udmelding inden den 26. august, vil den ordinære generalforsamling blive udsat igen til et senere tidspunkt.

Siden udsættelsen af generalforsamlingen i marts har bestyrelsen ageret som et forretningsministerium i henhold til gældende regler.

Hørsholm, den 2. august 2021
BESTYRELSEN