Indkaldelse til ordinær generalforsamling

I henhold til vedtægternes § 20 indkaldes medlemmer af Kokkedal Golfklub til ordinær generalforsamling , der afholdes den: torsdag den 14. marts 2024 kl. 18.30 på Rungsted Gymnasium, Stadion Allé 14, 2970 Hørsholm

Dagsordenen er i henhold til vedtægternes § 21:
a. Valg af dirigent.
b. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
c. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af decharge.
d. Fremlæggelse af budget til godkendelse og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud.
e. Forhandling og afstemning om eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmerne, der måtte være fremkommet i overensstemmelse med vedtægternes regler.
f. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
g. Valg af revisor.
h. Eventuelt.

Ad b: Bestyrelsens skriftlige beretning offentliggøres på klubbens hjemmeside senest den 20. februar 2024 og kan desuden afhentes i MedlemsService eller ses på kokkedalgolf.dk.

Ad c: Et sammendrag af det reviderede årsregnskab 2023 offentliggøres på klub­bens hjemmeside senest den 20. februar 2024 og kan afhentes i MedlemsService eller ses på kokkedalgolf.dk.

Et sammendrag af årsregnskabet 2023 vil være til gennemsyn på generalforsamlingen til fremmødte medlemmer.

Ad d: Fremlæggelse af budget for 2024 til godkendelse.

Indkaldelse til ordinær generalforsamlingÅrsrapport & Regnskab 2023

Kontingent 2024

Senior fuldtid 9.625 kr.  (2023 9.250 kr.)
Senior fuldtid 70 år+ 10.525 kr.  (2023 10.150 kr.)
Hverdagsmedlem 8.325 kr. (2023 8.000 kr.)
Hverdagsmedlem 70 år+ 9.225 kr. (2023 8.900 kr.)
Ungsenior fra… 4.475 kr. (2023 fra 4.300 kr.)
Junior 3.125 kr. (2023 3.000 kr.)
Passiv 1.500 kr. (2023 1.500 kr.)
Longdistance 5.225 kr. ( 2023 4.975 kr.)

Indskud

Senior kontant 10.000 kr. (2023 10.000 kr.)
Senior afdrag 12.500 kr. (2023 12.500 kr.)

Ad e: Bestyrelsen erindrer om, at forslag fra medlemmerne om emner, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, herunder om kandidater til valg til bestyrelsen, ifølge vedtægternes §20, stk. 3, skal være administrationen i hænde pr. brev eller mail senest kl. 12.00, 14 kalenderdage før generalforsamlingen.

Forslaget skal af bestyrelsen offentliggøres ved fysisk opslag i klubhuset og på klubbens hjemmeside samt tilsendes medlemmer pr. e-mail senest 8 ka­lenderdage før generalforsamlingen, og et udskrift heraf skal samtidigt kunne afhentes på klub­bens kontor.

Eventuelt interesserede i indkomne forslag henvises derfor til klubbens hjemmeside el­ler til at rette henvendelse til administrationen.

Ad f: Efter tur afgår Michael Schiedel og Annette Larsen, der begge er villige til genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg.
Vedrørende opstilling af eventuelle andre kandidater henvises til bemærkningerne ovenfor.

Ad g: Bestyrelsen foreslår genvalg af statsautoriseret revisor Bent Christensen.

Bestyrelsen henleder opmærksomheden på § 23:

”Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen.
Stk. 2. Stemmeberettigede er kun aktive medlemmer, som er fyldt 18 år, med hver een stemme.
Stk. 3. Restanter har ikke stemmeret.
Stk. 4. Der kan stemmes ved fuldmagt. Fuldmagten skal lyde på navn og kan kun gives til et andet stemmeberettiget medlem. Et medlem kan aldrig råde over mere end én fuldmagt.”

På generalforsamlingen vil bestyrelsen redegøre for status på klubhusprojektet og de kommende projekter på bl.a. vandingsanlægget. Dette vil ske med indlagte pauser i den formelle dagsorden.

Hørsholm, den 20. februar 2024
BESTYRELSEN

Indkomne forslag fra medlemmer i henhold til vedtægternes frist.

 

Forslag fra Hanne-Lene Hedegaard

Når Kokkedal golfbane lukkes for golfspil via golfboks og Kokkedal Golfklubs medlemmer ikke har adgang til Kokkedal golfbane er mit forslag til generalforsamlingen at;
Interesserede medlemmer i Kokkedal Golfklub får mod forespørgsel i sekretariatet udleveret green fee voucher til andre golfklubber efter eget ønske i nærheden af Kokkedal golfklub.

Forslag 1.
Er Kokkedal golf banen lukket fredag – lørdag – søndag, kan der udleveres to greenfee voucher pr. medlem til en golfklubber efter eget valg i nærheden af Kokkedal Golfklub ved forespørgsel i sekretariatet.

Forslag 2.
Er Kokkedal golfbane lukket fra mandag til fredag kan der udleveres 2-3 greenfee voucher pr medlem til en anden golfbane efter eget ønske i nærheden af Kokkedal golfklub ved forespørgsel i sekretariatet.

Forslag 3.
Udgangspunktet for udlevering af greenfee voucher kan matche det antal bookede golftider i Kokkedal golfklub i golfboks, for det enkelte medlem af Kokkedal Golfklubs fra foregående uge eller gennemsnittet golfbookinger de sidste to uger.

 Mvh
Hanne-Lene Hedegaard
33-2560

Bestyrelsens indstilling til forslag fra Hanne-Lene Hedegaard

Kokkedal Golfklub er en forening for både bredde og elite og vi støtter det aktive og sociale klubliv som bl.a. Mandagsklubben, Dameklubben, Seniorklubben, Juniorafdelingen, Herre-klubben og Regionsgolf bidrager til. Samtidig har generalforsamlingen besluttet at en del af klubbens økonomi kommer fra en indtægt på 1,3 mill. kr. via arrangementer og greenfee gæster.

Kokkedal har en lang række rabataftaler med venskabsklubber samt Top Nordic Golf, som giver op til 50 runder gratis greenfee i 13 forskellige klubber, så der er mange muligheder for at spille golf når Kokkedal Golfklub er blokeret til turneringer.

Bestyrelsen kan på den baggrund IKKE støtte de tre forslag og indstiller til, at de ikke bliver godkendt.

 

Forslag fra Hanne-Lene Hedegaard

Der opsættes 5-10 elladestandere på parkeringspladsen ved Kokkedal golfklub i 2024.

 Mvh
Hanne-Lene Hedegaard
33-2560

Bestyrelsens indstilling til forslag fra Hanne-Lene Hedegaard

Kokkedal Golfklub har været i løbende dialog med Hørsholm Kommune om bl.a. etablering af ladestandere og ny belægning på parkeringspladsen gennem flere år. Desværre er området på P-pladserne også en del af fredningen og derfor er der fortsat ingen løsning på begge ansøgninger.

Senest søgte vi Hørsholm Kommune om tilladelse til at udlægge granitskærver for at løse problemet med støv, men i fredningen står der specifikt, at belægningen skal være grus, så i første omgang skal vi forhandle videre.

Bestyrelsen kan på den baggrund IKKE støtte forslaget med den angivne tidsfrist og indstiller til, at det ikke bliver godkendt.

 

Forslag fra Aase Hoeck

Jeg foreslår at muligheden for at spillere kan medtage hund i snor forlænges.

Mvh
Aase Hoeck
33-3233

 

Bestyrelsen indstilling til forslag fra Aase Hoeck

Kokkedal Golfklub’s ordensregler pkt. 7 lyder: ”Spillerne må ikke medbringe hunde eller barnevogne på banen”. Denne regel er indført for at sikre optimalt flow på banen og har også et sikkerhedselement.

Bestyrelsen indførte, på baggrund af et forslag fra Aase Hoeck på seneste ordinære generalforsamling, en forsøgsordning i perioden fra 1. november 2023 til og med udgangen af februar 2024, så en hund kunne medbringes på banen i snor.

Bestyrelsen vil gerne støtte forslaget og forsøgsvis forlænge perioden til at gælde fra 1. marts 2024 til ultimo februar 2025. Bestyrelsen forbeholder sig dog ret til at ændre tilladelsen, hvis det vurderes at sinke spillet på banen.

Hørsholm, den 4. marts 2024
BESTYRELSEN