Indkaldelse til ordinær generalforsamling

I henhold til vedtægternes § 20 indkaldes medlemmer af Kokkedal Golfklub til ordinær generalforsamling , der afholdes den: onsdag den 23. marts 2022 kl. 19.00 på Rungsted Gymnasium, Stadion Allé 14, 2970 Hørsholm

Dagsordenen er i henhold til vedtægternes § 21:
a. Valg af dirigent.
b. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
c. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af decharge.
d. Fremlæggelse af budget til godkendelse og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud.
e. Forhandling og afstemning om eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmerne, der måtte være fremkommet i overensstemmelse med vedtægternes regler.
f. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
g. Valg af revisor.
h. Eventuelt.

Ad b: Bestyrelsens skriftlige beretning blev offentliggjort på klubbens hjemmeside den 1. marts 2022 og kan desuden afhentes i MedlemsService eller ses på kokkedalgolf.dk.

Ad c: Et sammendrag af det reviderede årsregnskab 2021 blev offentliggjort på klub­bens hjemmeside den 1. marts 2022 og kan afhentes i MedlemsService eller ses på kokkedalgolf.dk.

Et sammendrag af årsregnskabet 2021 vil være til gennemsyn på generalforsamlingen til fremmødte medlemmer.

Ad d: Fremlæggelse af budget for 2022 til godkendelse. Bemærk at kontingenter/indskud for 2022 allerede er vedtaget på ordinær generalforsamling i august 2020 i forbindelse med forslag fra bestyrelsen om finansiering til klubhusprojektet.

Indkaldelse til ordinær generalforsamlingÅrsrapport & Regnskab 2021

Kontingent 2022

Senior fuldtid 8.800 kr.  (2021 8.630 kr.)
Senior fuldtid 70 år+ 9.700 kr.  (2021 9.530 kr.)
Hverdagsmedlem 7.530 kr. (2021 7.380 kr.)
Hverdagsmedlem 70 år+ 8.430 kr. (2021 8.280 kr.)
Ungsenior fra… 4.100 kr. (2021 fra 4.000 kr.)
Junior 2.800 kr. (2021 2.750 kr.)
Passiv 1.500 kr. (2021 1.500 kr.)
Longdistance 4.750 kr. ( 2021 4.650 kr.)

Indskud

Senior kontant 10.000 kr. (2021 10.000 kr.)
Senior afdrag 12.500 kr. (2021 12.500 kr.)

Ad e: Bestyrelsen erindrer om, at forslag fra medlemmerne om emner, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, herunder om kandidater til valg til bestyrelsen, ifølge vedtægternes §20, stk. 3, skulle have været administrationen i hænde pr. brev eller mail senest kl. 12.00, 14 kalenderdage før den oprindelige dato den 23. marts for ordinær generalforsamling.

Forslaget skal af bestyrelsen offentliggøres ved fysisk opslag i klubhuset og på klubbens hjemmeside samt tilsendes medlemmer pr. e-mail senest 8 ka­lenderdage før generalforsamlingen, og et udskrift heraf skal samtidigt kunne afhentes på klub­bens kontor.

Eventuelt interesserede i indkomne forslag henvises derfor til klubbens hjemmeside el­ler til at rette henvendelse til administrationen.

Ad f: Efter tur afgår Annette Larsen og Michael Schiedel, der begge er villige til genvalg.

Bestyrelsen foreslår genvalg.

Vedrørende opstilling af eventuelle andre kandidater henvises til bemærkningerne ovenfor.

Ad g: Bestyrelsen foreslår genvalg af statsautoriseret revisor Bent Christensen.

Bestyrelsen henleder opmærksomheden på § 23:

”Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen.
Stk. 2. Stemmeberettigede er kun aktive medlemmer, som er fyldt 18 år, med hver een stemme.
Stk. 3. Restanter har ikke stemmeret.
Stk. 4. Der kan stemmes ved fuldmagt. Fuldmagten skal lyde på navn og kan kun gives til et andet stemmeberettiget medlem. Et medlem kan aldrig råde over mere end én fuldmagt.”

Hørsholm, den 1. marts 2022
BESTYRELSEN

Indkomne forslag fra medlemmer i henhold til vedtægternes frist.

Jeg skal hermed fremsætte forslag som ønskes behandlet og efterfølgende sendes til afstemning på den kommende generalforsamling.

Ønsket er at parkeringsarealerne i indeværende sæson asfalteres eller der udlægges anden belægning evt. perlesten for at reducere støvgener samt undgå store vandpytter og pløre i våde perioder.

Med venlig hilsen
Bo Rasmussen
Medl. nr. 262

Bestyrelsens indstilling

Bestyrelsen indstiller nedenstående reviderede forslag til generalforsamlingens godkendelse.

Bestyrelsen skal arbejde for at etablere en ny belægning på p-pladserne i indeværende år, hvis projektet kan…

1.    Udføres inden for et beløb på max. kr. 200.000, som står i forhold til det forventede overskud for driften i budget 2022

2.    Godkendes af Hørsholm Kommune i forhold til bestemmelserne i fredningen af arealerne

Hørsholm, den 14. marts 2022
BESTYRELSEN