Ordinær generalforsamling 13. marts 2018

I henhold til vedtægternes § 20 indkaldes medlemmer af Kokkedal Golfklub hermed til ordinær generalforsamling, der afholdes: tirsdag den 13. marts 2018 kl. 19.00 på Kongelig Militær Klædefabrik, Lyngsø Allé 3, 2970 Hørsholm.

Dagsordenen er i henhold til vedtægternes § 21:
a. Valg af dirigent.
b. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
c. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af decharge.
d. Fremlæggelse af budget til godkendelse og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud.
e. Forhandling og afstemning om eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmerne, der måtte være fremkommet i overensstemmelse med vedtægternes regler.
f. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
g. Valg af revisor.
h. Eventuelt.

Ad b: Bestyrelsens skriftlige beretning offentliggøres på klubbens hjemmeside senest den 20. februar 2018 og kan fra samme dag afhentes i administrationen.

Ad c: Et sammendrag af det reviderede årsregnskab 2017 offentliggøres på klubbens hjemmeside senest den 20. februar 2018 og kan fra samme dag afhentes i administrationen.

Et sammendrag af årsregnskabet 2017 vil være til gennemsyn på generalforsamlingen til fremmødte medlemmer.

Ad d: For 2018 foreslår bestyrelsen følgende kontingenter/indskud: (2017 priser i parantes)

Kontingent 2018
Senior 7.750 kr. (7.600 kr.)
Senior u/indskud 9.850 kr. (9.700 kr.)
Hverdagsmedlem 6.550 kr. (6.400 kr.)
Ungsenior fra… 3.650 kr. (3.600 kr.)
Junior 2.450 kr. (3.300 kr.)
Passiv 1.500 kr. (1.500 kr.)
Longdistance 4.350 kr. (4.250 kr.)

Indskud
Senior kontant 10.000 kr. (12.500 kr.)
Senior afdrag 12.500 kr. (12.500 kr.)

Ad e: Bestyrelsen har følgende forslag til behandling på generalforsamlingen.

1. Vedtægtsændring - § 11, stk. 1:
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen således:
• I år med ulige årstal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer
• I år med lige årstal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer

Begrundelse: Bestyrelsen valgte i 2016 at øge antallet af bestyrelsesmedlemmer til 7 på grund af et stigende antal arbejdsopgaver og krævende projekter med bl.a. forhandlinger om lejekontrakten, overdækning af drivingerange, plejeplan og træfældning m.m.

Disse opgaver er nu løst samtidig med at klubbens administration har fået tilført yderligere ressourcer. Bestyrelsen ønsker derfor at nedsætte antallet af medlemmer til 5, der er passende i forhold til de kommende arbejdsopgaver og forskellige udvalgsposter.

Bestyrelsen bemærker, at ovennævnte ændringer under punkt e) kræver kvalificeret flertal på generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes § 24, stk. 2.

Bestyrelsen erindrer om, at forslag fra medlemmerne om emner, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, herunder om kandidater til valg til bestyrelsen, ifølge vedtægternes §20, stk. 3, skal være MedlemsService i hænde pr. brev eller mail senest kl. 12.00, 14 kalenderdage før generalforsamlingen.

Forslaget skal af bestyrelsen offentliggøres ved fysisk opslag i klubhuset og på klubbens hjemmeside samt tilsendes medlemmer pr. e-mail senest 8 kalenderdage før generalforsamlingen, og et udskrift heraf skal samtidigt kunne afhentes på klubbens kontor.

Eventuelt interesserede i indkomne forslag henvises derfor til klubbens hjemmeside eller til at rette henvendelse til MedlemsService.

Ad f: Efter tur afgår Lars Güldner, Erik Weber Olesen og Henrik Thouber, der alle tre ikke er villige til genvalg.

Ligeledes efter tur afgår Annette Larsen, der er villig til genvalg. Endvidere opstiller bestyrelsen Michael Schiedel til valg i bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår valg af Annette Larsen og Michael Schiedel.

En kort præsentation af de opstillede bestyrelsesmedlemmer kan ses på klubbens website fra den 20. februar.

Vedrørende opstilling af eventuelle andre kandidater henvises til bemærkningerne ovenfor.

Ad g: Bestyrelsen foreslår valg af Aaen & Co Statsautoriserede Revisorer.

Bestyrelsen henleder opmærksomheden på § 23:
”Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen.
Stk. 2. Stemmeberettigede er kun aktive medlemmer, som er fyldt 18 år, med hver een stemme.
Stk. 3. Restanter har ikke stemmeret.
Stk. 4. Der kan stemmes ved fuldmagt. Fuldmagten skal lyde på navn og kan kun gives til et andet stemmeberettiget medlem. Et medlem kan aldrig råde over mere end én fuldmagt.”

Hørsholm, den 19. februar 2018
BESTYRELSEN

Tilknyttet fil:
Indkaldelse ordinær generalforsamling (106 kB)
Tilknyttet fil:
Årsrapport 2017 (2 MB)

Kokkedal Golfklub

Kokkedal Allé 9

DK-2970 Hørsholm

+45 4576 9959kg@kokkedalgolf.dk
© 2018
Webdesign & CMS by MCB Denmark