Ordinær generalforsamling

I henhold til vedtægternes § 20 indkaldes medlemmer af Kokkedal Golfklub hermed til ordinær generalforsamling, der afholdes: tirsdag den 19. marts 2019 kl. 19.00 på Kongelig Militær Klædefabrik, Lyngsø Allé 3, 2970 Hørsholm.

Dagsordenen er i henhold til vedtægternes § 21:
a. Valg af dirigent.
b. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
c. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af decharge.
d. Fremlæggelse af budget til godkendelse og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud.
e. Forhandling og afstemning om eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmerne, der måtte være fremkommet i overensstemmelse med vedtægternes regler.
f. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
g. Valg af revisor.
h. Eventuelt.

Ad b:
Bestyrelsens skriftlige beretning offentliggøres på klubbens hjemmeside senest den 25. februar 2019 og kan fra samme dag afhentes i administrationen.

Ad c:
Et sammendrag af det reviderede årsregnskab 2018 offentliggøres på klubbens hjemmeside senest den 25. februar 2019 og kan fra samme dag afhentes i administrationen.

Et sammendrag af årsregnskabet 2018 vil være til gennemsyn på generalforsamlingen til fremmødte medlemmer.

Ad d:
For 2019 foreslår bestyrelsen følgende kontingenter/indskud:

Kontingent 2019
Senior 8.100 kr. (7.750 kr.)
Senior u/indskud 9.950 kr. (9.950 kr.) 
Hverdagsmedlem 6.900 kr. (6.550 kr.)
Ungsenior fra… 3.750 kr.  (3.650 kr.)
Junior 2.550 kr. (2.450 kr.)
Passiv 1.500 kr. (1.500 kr.)
Longdistance 4.450 kr. (4.350 kr.)

Indskud
Senior kontant 10.000 kr. (10.000 kr.)
Senior afdrag 12.500 kr. (12.500 kr.)

(2018 priser i parantes)


Ad e:
Bestyrelsen stiller ingen forslag til behandling på generalforsamlingen.

Bestyrelsen erindrer om, at forslag fra medlemmerne om emner, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, herunder om kandidater til valg til bestyrelsen, ifølge vedtægternes §20, stk. 3, skal være administrationen i hænde pr. brev eller mail senest kl. 12.00, 14 kalenderdage før generalforsamlingen.

Forslaget skal af bestyrelsen offentliggøres ved fysisk opslag i klubhuset og på klubbens hjemmeside samt tilsendes medlemmer pr. e-mail senest 8 kalenderdage før generalforsamlingen, og et udskrift heraf skal samtidigt kunne afhentes på klubbens kontor.

Eventuelt interesserede i indkomne forslag henvises derfor til klubbens hjemmeside eller til at rette henvendelse til administrationen.

Ad f:
Efter tur afgår Lars Gundorph, Mikael Sternberg og Preben Stokkendal, der alle tre er villige til genvalg.

Bestyrelsen foreslår genvalg.

Vedrørende opstilling af eventuelle andre kandidater henvises til bemærkningerne ovenfor.

Ad g:
Bestyrelsen foreslår genvalg af Aaen & Co Statsautoriserede Revisorer.


Bestyrelsen henleder opmærksomheden på § 23:
”Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen.
Stk. 2. Stemmeberettigede er kun aktive medlemmer, som er fyldt 18 år, med hver een stemme.
Stk. 3. Restanter har ikke stemmeret.
Stk. 4. Der kan stemmes ved fuldmagt. Fuldmagten skal lyde på navn og kan kun gives til et andet stemmeberettiget medlem. Et medlem kan aldrig råde over mere end én fuldmagt.”


Hørsholm, den 25. februar 2019
BESTYRELSEN

Tilknyttet fil:
Indkaldelse ordinær generalforsamling (96 kB)
Tilknyttet fil:
Kokkedal Golfklub Årsrapport 2018 (12 MB)

Kokkedal Golfklub

Kokkedal Allé 9

DK-2970 Hørsholm

+45 4576 9959kg@kokkedalgolf.dk
© 2019
Webdesign & CMS by MCB Denmark