Genindkaldelse Ordinær generalforsamling

Genindkaldelse til generalforsamling efter tidligere udsættelse på grund af Covid-19

I henhold til vedtægternes § 20 indkaldes medlemmer af Kokkedal Golfklub hermed til ordinær generalforsamling, der afholdes: onsdag den 26. august 2020 kl. 19.00 på Rungsted Gymnasium, Stadion Allé 14, 2960 Rungsted Kyst.

Dagsordenen er i henhold til vedtægternes § 21:
a. Valg af dirigent.
b. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
c. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af decharge.
d. Fremlæggelse af budget til godkendelse og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud.
e. Forhandling og afstemning om eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmerne, der måtte være fremkommet i overensstemmelse med vedtægternes regler.
f. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
g. Valg af revisor.
h. Eventuelt.

Ad b: Bestyrelsens skriftlige beretning offentliggøres på klubbens hjemmeside senest den 18. februar 2020 og kan fra samme dag afhentes i administrationen.

Ad c: Et sammendrag af det reviderede årsregnskab 2019 offentliggøres på klubbens hjemmeside senest den 18. februar 2020 og kan fra samme dag afhentes i administrationen.

Et sammendrag af årsregnskabet 2019 vil være til gennemsyn på generalforsamlingen til fremmødte medlemmer.

Ad d: For 2020 foreslår bestyrelsen følgende kontingenter/indskud:

Kontingent 2020
Senior 8.300 kr.  (2019 8.100 kr.)
Senior u/indskud 9.950 kr.  (2019 9.950 kr.) 
Hverdagsmedlem 7.100 kr. (2019 6.900 kr.)
Ungsenior fra… 3.850 kr. (2019 fra 3.750 kr.)
Junior 2.650 kr. (2019 2.550 kr.)
Passiv 1.500 kr. (2019 1.500 kr.)
Longdistance 4.550 kr. ( 2019 4.450 kr.)

Indskud
Senior kontant 10.000 kr. (2019 10.000 kr.)
Senior afdrag 12.500 kr. (2019 12.500 kr.)

Ad e: Bestyrelsen fremsætter følgende forslag til behandling på generalforsamlingen.


Udbygning af klubhus samt nødvendige renoveringer af eksisterende bygning

Kokkedal Golfklub er en forening i fortsat udvikling og det nuværende klubhus opfylder ikke længere alle de krav, der stilles til en klub med næsten 1200 meget aktive medlemmer.

Nye lovkrav betyder også, at vi har brug for at få opdateret særligt adgangsforhold og de sanitære installationer. Samtidig er ”tidens tand” begyndt at sætte sine spor og det er nødvendigt at igangsætte en række renoveringsprojekter.

Bestyrelsen har derfor gennem de seneste år arbejdet med ”Projekt Klubhus” og sideløbende drøftet finansiering med en række banker, således at vi ville kunne præsentere et projekt baseret på en høj grad af ansvarlighed og som vil kunne gennemføres med en relativ beskeden stigning i kontingenterne.

Det fremlagte forslag rummer de absolut mest nødvendige behov for ekstra plads og renoveringer og sikrer samtidig, at vi fortsat kan udvikle klubben med at tilbyde mange forskellige aktiviteter gennem hele året.

 • Proshoppen får en tiltrængt udvidelse af deres butiksareal og der indrettet showroom og værksted med lovbestemt udsugning på 1. sal.

 • MedlemsService flytter i stueplan i tæt kontakt med medlemmer og gæster.

 • Restaurantlokalet udvides med tre sektioner, der kan fungere hver sig eller samlet med op til 140 personer.
 • Der etableres toiletfaciliteter i stueplan og de nuværende badefaciliteter bliver opgraderet.

 • Der etableres flere mindre terrasser rundt om udbygningen, således at medlemmer og gæster kan nyde solen hele dagen.

 • Nødvendige renoveringer af vinduer, tag, badefaciliteter m.m.

Skitser til projektet kan ses på www.kokkedalgolf.dk/klub/bestyrelsen/projekt klubhus

Det samlede budget er fastlagt til max. 8 millioner kroner inkl. renoveringer samt inventar og bestyrelsen foreslår til afstemning på generalforsamlingen følgende finansiering:

 • Kontingent for 2021 fastlægges med den normal pristalsregulering på 2% stigning samt yderligere 2% til klubhusprojekt.

 • Kontingent for 2022 fastlægges med pristalsregulering på 2%

 • Bestyrelsen optager med generalforsamlingens accept på klubbens vegne et nyt 20 årigt lån på i alt 11 millioner kroner, hvoraf der indfries nuværende gæld i klubhus/greenkeeperhus for ca. 3 millioner kroner.
  Det giver et rådighedsbeløb på 8 millioner kroner til projektet og en beskeden stigning på ydelsen i forhold til nuværende afdragsprofil grundet forlængelse af låneperioden.

Forslagets gennemførelse forudsætter endelig finansieringstilbud indenfor de i forslaget anførte økonomiske rammer samt godkendelse af byggeansøgningen hos Hørsholm Kommune og Fredningsnævnet.

Bestyrelsen erindrer om, at forslag fra medlemmerne om emner, der øn­skes behandlet på den ordinære gene­ral­forsamling, herunder om kandidater til valg til bestyrelsen, iføl­ge vedtægternes §20, stk. 3, skulle have været administrationen i hænde pr. brev eller mail senest kl. 12.00, 14 kalenderdage før den oprindelige dato for general­for­sam­lin­gen.

Forslaget skal af bestyrelsen offentliggøres ved fysisk opslag i klubhuset og på klubbens hjemmeside samt tilsendes medlemmer pr. e-mail senest 8 kalenderdage før generalforsamlingen, og et udskrift heraf skal samtidigt kunne afhentes på klubbens kontor.

Eventuelt interesserede i indkomne forslag henvises derfor til klubbens hjemmeside eller til at rette henvendelse til administrationen.

Ad f: Efter tur afgår Michael Schiedel og Annette Larsen, der begge er villige til genvalg.

Bestyrelsen foreslår genvalg.

Vedrørende opstilling af eventuelle andre kandidater henvises til bemærkningerne ovenfor.


Ad g: Bestyrelsen foreslår genvalg af statsautoriseret revisor Bent Christensen.


Bestyrelsen henleder opmærksomheden på § 23:
”Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen.
Stk. 2. Stemmeberettigede er kun aktive medlemmer, som er fyldt 18 år, med hver een stemme.
Stk. 3. Restanter har ikke stemmeret.
Stk. 4. Der kan stemmes ved fuldmagt. Fuldmagten skal lyde på navn og kan kun gives til et andet stemmeberettiget medlem. Et medlem kan aldrig råde over mere end én fuldmagt.”


Hørsholm, den 18. februar 2020
BESTYRELSEN

Tilknyttet fil: Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Tilknyttet fil: Årsrapport & Regnskab 2019