Generalforsamling:

Der var rekordlav deltagelse ved klubbens ordinære generalforsamling tirsdag aften på Rungsted Gymnasium. 61 fremmødte medlemmer og det var inklusiv bestyrelsen, dirigent og golfmanager.

Årsagen skal nok ses i lyset af det afholdte Medlemsmøde nogle uger tidligere, hvor bestyrelsen bl.a. fortalte om udviklingsplaner i de kommende 3-4 år og redegjorde for de stigende priser på energi og øvrige driftsmidler, der ville betyde en stigning i kontingenter i 2023 på 5%.

Forsamlingen bakkede op om bestyrelsens forslag til Holger Dock som dirigent og efter at formalia om indkaldelsesfrister var på plads kunne formand Lars Gundorph supplere den skriftlige beretning i Årsrapport 2022. Et år med en række sportslige højdepunkter, med fortsat udvikling af banens design udført at Anders Linnet og hans dygtige team og den fortsatte imponerende opbakning af frivillige medlemmer, til opgaver som starter, mentorer for de nye medlemmer og hundredvis af andre små og store projekter.

Formanden kunne også fortælle, at de store udfordringer er et træt vandingsanlæg, som i løbet af 2-3 år skal udbedres med ny boring, ny hovedledning og på sigt, hvis der er økonomi til det, etablering af vanding på vores fairways.

Mogens Carlsen spurgte ind til situationen med trænerkapaciteten fra 2024, når Magnus Landström overtager som Head Pro. Formanden oplyste at Magnus er i dialog med både Nils og Michael omkring deres ansættelsesforhold men endnu er intet helt afklaret. Et spørgsmål mere fra Mogens Carlsen om klubhusprojektet og de ekstra 2% som kontingenterne steg med fra 2020, blev besvaret senere ved gennemgang af årets regnskab.

Sund økonomi på trods
Mikael Sternberg gennemgik årsregnskabet hvor klubben havde et budget med et forventet overskud på kr. 337.000. På trods af lidt forøgede indtægter gav en række ekstraordinære omkostninger på knap kr. 400.000 et positivt årsresultat på kr. 52.785, som bestyrelsen trods alt finder tilfredsstilende. Årsregnskabet blev godkendt af forsamlingen.

Budget og forslag til kontingenter blev gennemgået inden spørgsmål fra salen og på baggrund af den generelle prisudvikling blev bestyrelsen forslag til 2023 budget samt en 5% stigning i kontingenter vedtaget og godkendt.

Mikael Sternberg gennemgik herefter økonomi for klubhusprojektet, hvor de ekstra 2% løbende er blevet anvendt til arkitekttegninger og senest er klubben startet på en nødvendig renovering af gulvet i køkkenet og de tilstødende lokaler efter krav for Fødevarekontrollen. Fra 2023 er der kr. 68.000 tilbage på “Projekt Klubhus” kontoen.

Mogens Carlsen spurgte til økonomien omkring renovering af klubbens vandingsanlæg og om det ville betyde ekstra kontingentstigninger i fremtiden. Bestyrelsen kunne berolige med, at klubben snart er gældfri hvad angår vores 2 bygninger og at fremtidige investeringer i højere grad vil handle om likviditet end højere kontingenter.

Lars Munk foreslår at bestyrelsen fremover viser en oversigt på klubbens generelle likviditet ved generalforsamlingen. Det forslag vil bestyrelsen efterfølge. Der var også spørgsmål om klubbens greenfee indtægter, som svinger mellem 1,1 og 1,3 millioner om året. Et andet spørgsmål handlede om maskiner på el frem for diesel. Anders Linnet kunne fortælle, at eldrevne klippemaskiner har haft for lille batterikapacitet og været for dyre, men udviklingen går stærkt og klubben har et klart ønske om at omlægge maskinparken løbende til “grønnere” drift.

Indkomne forslag
Stephen Taylor havde indsendt forslag om, at medlemmer frit kunne tage familien gratis med på Par 3 banen. Klubben har i dag et betalt medlemskab til par 3 banen, så umiddelbart kunne bestyrelsen ikke støtte forslaget og det blev afvist af forsamlingen. Den bløde mellemvej er fortsat, at medlemmer kan rette henvendelse i Proshoppen og hvis der ikke er aktiviteter på Par 3 banen, kan der undtagelsesvis gives mulighed for at prøve golf for børn eller andre familiemedlemmer.

Aase Hoeck havde indsendt forslag om, at en hund i snor kunne medtages på banen i vinterhalvåret. Bestyrelsen indstillede at en forsøgsordning kan indføres i perioden fra 1. november 2023 til ultimo februar 2024 og herefter tages op til revurdering. Det revidere forslag blev godkendt af forsamlingen.

Valg til bestyrelsen
Efter 8 år i bestyrelsen valgte Preben Stokkendal ikke at genopstille og som erstatning havde bestyrelsen peget på Katja Rhod Søndergaard. Da fristen for indsendelse af forslag til andre kandidater var 14 dage før generalforsamlingen var det kun et spørgsmål om at klappe og byde Katja velkommen i bestyrelsen. Preben takkede for 8 gode år og heldigvis har han lovet, at vi altid må spørge om råd hvis der er juridiske udfordringer.

Lars Gundorph og Mikael Sternberg var ligeledes på valg og meldte sig klar til en ny periode. Klubbens revisionsfirma blev også genvalgt.

Efter lidt over en time kunne dirigenten afslutte generalforsamlingen og nu glæder vi os bare til at temperaturen stiger og vi kan komme “på græs” igen.

Det officielle referat bliver lagt på klubbens website under “klub/referater&bilag” så snart det er underskrevet af dirigenten.

Download præsentationen fra årets generalforsamling lige her